•  कथा लेख्ने
  •  साथको फर्म भर्ने
  •  उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र संलग्न गर्ने
  •  पठाउने

हुलाकबाट पठाएका खण्डमा कथाको एउटा प्रति आफूसित सुरक्षित राख्नुहोला।

फोन नम्बर दिनुभएको छ भने हामी तपाईँको कथा प्राप्त भएको जानकारी फोनबाट पनि दिनेछौँ।

हाम्रा कथा रेडियोमा

हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा

कथाहरु सच्चाउ