अभ्यासले मानिसका मनका कुरा बाहिर आउँछन्।

आफूले भोगेका वा एकदमै नजिकबाट देखेका कुरा भन्ने अभ्यासले मानिसका मनका कुरा बाहिर आउँछन्।

हाम्रा कथा रेडियोमा

हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा