टाइप गर्ने समय बच्छ

सहभागीले साथमा रहेको फर्म भरेर पठाउनु पर्नेछ। यो फर्म इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न, फोटोकपि गर्नऽ वा त्यो पनि नभएमा हातैले सारेर पनि तयार गर्न सकिन्छ। …महिनाको शिक्षक मासिकमा पनि यो फर्म दिइएको छ।

 कथा सकेसम्म इमेलबाट पठाए हामीलाई सजिलो हुन्छ। टाइप गर्ने समय बच्छ र तपाईँको कथा तुरुन्तै इन्टरनेटमा प्रकाशित हुन्छ। हुलाकबाट पठाए पनि हुन्छ। जसरी पठाए पनि सफा र बुझिने अक्षरमा भने हुनुपर्छ।

हाम्रा कथा रेडियोमा

हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा